Nawigacja

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji ZGSP w Polskiej Cerekwi Projekty Sprawozdania

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji ZGSP w Polskiej Cerekwi

    
    
                                             Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji
                        Zespołu Gimnazjalno-Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi
  
                                                               
  

     Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi zostało powołane z inicjatywy nauczycieli oraz rodziców uczniów Zespołu, by móc łatwiej realizować pomysły i inicjatywy edukacyjne Szkoły.
    
     W dniu 10 sierpnia 2009 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną oraz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334313.
   
    
  
                                                                    Cele i zadania Stowarzyszenia
                                                                          (wyciąg ze Statutu):
  
 

§6

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

1.                  Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.

2.                  Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły.

3.                  Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.

4.                  Wspomaganie Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych.

5.                  Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 

§7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

a)      rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia,

b)      współdziałanie z samorządami, administracją państwową i gospodarczą, instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi lub innymi osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

c)      ścisłe współdziałanie z organami Szkoły,

d)      pozyskiwanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia,

    e)  organizowanie niedochodowych imprez, kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i innych.
   
   
   
  
  

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi

    ul. Konarskiego 4
    47-260 Polska Cerekiew
    woj. opolskie
  • +48 077 4802660

Galeria zdjęć